Nyelv

Àltalános üzleti feltételek

1. A feltételek érvényessége, hatálya
 
1.1. Szállításaink, szolgáltatásaink és ajánlataink kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek alapján történnek. Így minden jövőbeni üzleti kapcsolatra is érvényesek, akkor is, ha erről nem születik külön megállapodás. Legkésőbb árunk átvételével vagy szolgáltatásunk igénybevételével feltételeink elfogadottnak tekintendők. A megrendelő hivatkozása saját üzleti és beszerzési feltételeire ezennel kizárt. Az Általános Üzleti Feltételek a mai nappal lép hatályba, a változtatás jogát fenntartjuk.
         
1.2. Jelen Általános Üzleti Feltételektől történő eltérések csak akkor hatályosak, ha azokat írásban engedélyezzük.

 
2. Megrendelés és Szerződéskötés
 
2.1. Prospektusokban, hirdetésekben, árlistákban szereplő ajánlatok – különösen az árakra vonatkozóan – nem minősülnek részünkről kötelezettségvállalásnak és az azokban esetlegesen szereplő nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Minták, ábrák stb. és a szolgáltatásról szóló valamennyi adat csak akkor kötelező, ha ezt kifejezetten ilyenként jelöljük meg. Egyedi ajánlatokat az ajánlatban feltüntetett határidőig tartunk fenn. Amennyiben az ajánlat határidőt nem tartalmaz, az egyedi ajánlatot 30 naptári napig érvényes. 
 
2.2. Valamennyi megrendelés (történjen levélben, faxon, interneten, stb.) érvényességéhez írásos visszaigazolásunk szükséges. Amennyiben a megrendelést - annak székhelyünkre (2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.)  történő beérkezését követő két héten belül – nem utasítjuk el, úgy ez a megrendelés tartalmával egyezően visszaigazolásnak tekintendő. Ettől függetlenül a megrendelőt négy hétig kötelezi a megrendelése.
 
2.3. Kiegészítő megállapodások, módosítások és kiegészítések csak akkor érvényesek, ha azokat írásban visszaigazoljuk.

 
3. Árak
 

3.1. Feltüntetett áraink nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfát), azt a megrendelőnek a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.
 
3.2. Szállítási díjak:

normál kiszállítás Budapesten és 20 km-es vonzáskörzeten belül: 3.000 Ft + ÁFA
normál kiszállítás vidékre: 4.000 Ft + ÁFA
szállítási címenként gyógyszerek esetén 60.000 Ft, diagnosztikumok esetén 26.000 Ft feletti nettó összértékű megrendeléshez szállítási díjat nem számolunk fel.
STATIM kiszállítás a megrendelés összegétől függetlenül: 5.000 Ft + ÁFA
postai kiszállítás: 2.100 Ft + ÁFA
 

4. Szállítás

4.1. A szállítási határidőt a visszaigazolás tartalmazza. A raktáron levő árukat statim rendelések esetén 4-6 órán belül, egyéb rendelések esetében 2 munkanapon belül tudjuk kiszállítani.
 
4.2. A szállítás vis maior vagy a szállítást jelentősen megnehezítő vagy ellehetetlenítő események – például utólag fellépő anyagbeszerzési nehézségek, üzemzavar, sztrájk, kizárás, munkaerőhiány, szállítóeszközök hiánya, hatósági rendeletek, stb. – miatti késedelméért nem vállaljuk a felelősséget, akkor sem, ha ilyen esemény a szállítóinknál vagy alvállalkozóinknál következik be, és akkor sem, ha a vonatkozó határidőben kötelező jelleggel állapodtunk meg. Ilyen késedelmek esetén jogunkban áll a szállítás határidejét az akadályozottság időtartamával és méltányos határidővel idővel meghosszabbítani vagy a még nem teljesített része erejéig a szerződéstől részben vagy teljes egészében elállni. Ez akkor is érvényes, ha már késedelemben vagyunk
 
4.3. Ha az akadályozottság három hónapnál tovább tart, a megrendelő méltányos türelmi idő meghatározását követően jogosult a még nem teljesített rész erejéig a szerződéstől elállni.
 
4.4. Amennyiben késedelembe esünk, a megrendelő a türelmi idő lejártát követően jogosult elállni a szerződéstől.  A türelmi idő nem lehet kevesebb hat hétnél. A türelmi idő azon a napon kezdődik, amikor a megrendelő közli velünk a türelmi idő meghatározásának és kitűzésének tényét. 
 
4.5. Részszállításokra valamint megfelelő beszámításokra bármikor jogosultak vagyunk.


5. Kárveszély
 
A kárveszély a megrendelőre száll át, amint a küldeményt átadták a szállítást végző személynek vagy elküldés céljából raktárunkat elhagyta. (INCOTERMS EXW)

Amennyiben a szállítás önhibánkon kívül lehetetlenné válik, a kárveszély a szállításkészenlét jelentésével a megrendelőre száll át.
 

6. Szavatosság és vizsgálati kötelezettség
 
6.1. Prospektusokban, árlistákban és egyéb a megrendelő rendelkezésére bocsátott információs anyagban valamint a termékleírásban szereplő adatok semmi esetre sem tekintendők szavatossági kikötésnek a szállítás tárgyának minőségét illetően; Erről írásban kifejezetten meg kell állapodni.
 
6.2. A megrendelő esetleges szavatossági jogai ellenére az alábbi rendelkezések szerint köteles jelentéktelen hiányosságokat, hibákat mutató szállítási tárgyat is elfogadni.

6.3. Amennyiben a szállítás tárgya hibás vagy a termékspecifikus futamidőn belül – ha nincs megadva futamidő – a szavatossági idő alatt gyártási vagy anyaghibák miatt meghibásodik, károsodik, úgy a Megrendelő döntése szerint cseréljük a terméket vagy javítjuk a hibát. A szavatossági igények elévülési ideje a kárveszély átszállásától számított  12 hónap,kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik
 
6.4. A megrendelőnek a hibákat, hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő egy héttel a szállítólevél és – amennyiben lehetséges – egy (a hibát igazoló) minta beküldésével írásban kell jeleznie. Olyan hibákat, amelyek ezen határidőn belül alapos vizsgálattal sem fedezhetők fel, észrevételüket követően haladéktalanul jelezni kell. 
  
6.5. Amennyiben az áru hibája hiányossága megszüntetésére javítás vagy csereszállítás által nem jár sikerrel (szavatossági időn belül) és ez a megrendelő számára elfogadhatatlan, úgy a megrendelő élhet az ár megfelelő csökkentés jogával vagy a megrendelő a hibás szállítási tárgyra vonatkozó szerződéstől elállhat  és  kérheti az ár igazoltan megfizetett részének visszafizetését.
 
6.6. A csereszállítmányokért és utólagos javításokért ugyanolyan mértékben és módon vállalunk szavatosságot, mint az eredeti szállítmányért.
 
6.7. A termékek rendeltetésszerű használatát illetően legjobb tudásunk szerinti tájékoztatással és tanácsadással állunk a megrendelő rendelkezésére. Ezért azonban csak akkor vállalunk felelősséget, ha erre vonatkozóan külön díjazásban állapodunk meg.

6.8. Abban az esetben, ha a megrendelő nem tartja be a termékeink csomagolásán feltüntetett, illetve a termékhez mellékelt tárolási és szállítási követelményeket, minden felelősségünk kizárt. Ezen követelmények betartásának bizonyítása a megrendelőt terheli.

 
7.   Kártérítés és felelősség korlátozása
 
7.1. Kártérítéssel tartozunk, különösen
a) vétkesen okozott testi épséget, életet és egészséget veszélyeztető károkért;
b) a szállított termék vagy nyújtott szolgáltatás egyedi minőségi garanciájának általunk vállalt mértékéig, valamint egyéb általunk vállalt garancia esetében az olyan károkért, amelyek a garancia által teljesítendő kötelezettségünk nemteljesítéséből következően keletkezik
c) azokért a károkért, amelyeket szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozunk vagy szerződéses partnereink okoznak;
d) a teljes szolgáltatás helyett vétkes hibás szállításokért vagy –szolgáltatásokért jelentős kötelességszegés esetén;
e) lényeges szerződéses kötelességek enyhén gondatlan megsértése esetén, azonban a jellemző és előrelátható károkra korlátozva;
f) a mindenkor hatályos gyógyszertörvény, a termékfelelősségi törvény és esetleges más kötelező törvényi felelősségi előírások rendelkezései szerint;
g) a szolgáltatással összefüggő mellékkötelezettségek vétkes megszegése miatt, ha a szolgáltatás megrendelő számára már nem elfogadható vagy a szállítás vagy szolgáltatás részünkről lehetetlen.

7.4. A megrendelő köteles megfelelő kármegelőző és kárenyhítő intézkedéseket hozni.
 
7.5. Amennyiben a termékkel kapcsolatban a megrendelővel szemben bárki kártérítési igénnyel lép fel vagy a megrendelő kártérítési igényről szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni bennünket, és lehetőségeihez képest együttműködni velünk ezen igényekkel szembeni védekezés során.

 
8.   A tulajdonjog fenntartása
  
8.1. Az áru a vételár kiegyenlítéséig a mi tulajdonunk marad. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében az áru feldolgozásra, átalakításra kerül, egyesül vagy vegyül más árúval, a Megrendelő vételárfizetési kötelezettsége nem változik. Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az átvett árú visszavételére és indokolt esetben kártérítésre jogosult a szállító. Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és ezen idő alatt az árut tovább értékesíti, a Megrendelő vételárfizetési kötelezettsége nem változik.  

 
9. Fizetés

 
9.1. Amennyiben korábbi megállapodásban vagy árajánlatban másképp nem rögzítettük, számláink a számla keltétől számított 30 napon belül fizetendők; e határidő eredménytelen lejárta esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat  nyolc százalékponttal emelt összegét számítjuk fel. A fizetés napjának az a nap számít, amelyen rendelkezhetünk a pénzzel. A megrendelő másképp szóló rendelkezései ellenére jogunkban áll meghatározni, mely követelésekre számítjuk be a fizetést.
 
9.2. Ha a megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, ill. fizetéseit beszünteti vagy ha a szerződés megkötését követően számunkra más módon felismerhetővé válik, hogy fizetési igényünk a megrendelő hiányzó teljesítőképessége miatt veszélyeztetett, úgy jogunkban áll teljes követelésünket a megrendelővel szemben esedékessé tenni. Ebben az esetben jogunkban áll előrefizetéseket vagy biztosítékokat kérni, valamint méltányos türelmi időt követően a szerződéstől elállni vagy adott esetben kártérítést követelni.
 
9.3. A megrendelő csak akkor jogosult beszámításra vagy visszatartásra, ha ehhez írásban kifejezetten hozzájárultunk, vagy ha az erre vonatkozó keresetet nem vitatjuk és az erre vonatkozó kereseti kérelemnek a bíróság jogerősen helyt adott.

 
10. Szerződés megszüntetése, elállás
 
A megrendelővel fennálló szerződést jogosultak vagyunk azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének tartósan nem tesz eleget, illetve abban az esetben is, ha a megrendelővel szemben felszámolási- vagy csődeljárás indul.

 
11. Illetékességi kikötés; alkalmazandó jog; részleges érvénytelenség
 
11.1. A megrendelő és a Biotest Kft. között esetlegesen felmerülő jogviták rendezését a felek először megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a vitákat nem sikerül békés úton rendezni, akkor a jogvita eldöntésére a felek ezúton kikötik járásbírósági hatáskörbe tartozó ügybena Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyben az általános illetékesség szerinti törvényszék jár el. 
11.2. Jelen Általános Üzleti feltételekre a magyar jog az irányadó.
 
11.3. Abban az esetben, ha a jelen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése bármely oka miatt érvénytelen lenne, úgy az nem érinti jelen Általános Üzleti Feltételek egyéb rendelkezéseit. A felek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek olyan módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a felek eredeti üzleti céljának és Üzleti akaratának leginkább megfelel.
 

Budapest, 2017. június 27.